Kjerneverdier..

Vi har noen verdier som er viktig for oss, og som er grunnleggende for vårt arbeid i barnehagen. Vi har valgt å kalle det kjerneverdier. Kjerneverdiene er valgt ut i fellesskap i personalgruppa. Verdiene danner grunnlaget for de valgene vi gjør i løpet av hverdagen vår. Våre kjerneverdier er omsorg, glede og humor og anerkjennelse.

OMSORG:

Barn har rett til omsrorg og skal møtes med omsorg. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom voksen og barn og om barnas omsorg for hverandre. Omsorg er et begrep som rommer mye.Det kan være å lytte,gi ros og oppmuntring, eller det kan være å ha et fang å sitte på. Alle barn skal få praktisk hjelp, trøst og beskyttelse på en slik måte at barnet forstår at de voksne ser og er aktivt tilstede. Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre og til å vise hensyn.. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen vår.

GLEDE OG HUMOR:

Glede og humor preger vår barnehage i stor grad. Personalgruppa er en "sprudlende" gjeng som setter humor høyt. Humor har en viktig plass i barnas liv, og det ønsker vi å ta vare på. Barnehagen skal være en trygg arene der både barn og voksne skal tørre å tulle og tøyse med hverandre, og ikke ta ting alt "for alvorlig". Det å fortelle hverandre vitser eller en morsom historie gir humor og glede til både barn og voksne.

Det er viktig å glede seg over de små tingene i hverdagen. Å glede seg over vårens første hestehov eller en artig episode ved matbordet er viktig. Å glede seg sammen med ungene over små og store ting som skjer er med på å ta vare på de gode opplevelsene, og det er med på å gi oss magiske øyeblikk i hverdagen - hver dag!

ANERKJENNELSE:

Barna i Solheim Barnehage skal bli tatt på alvor og bli møtt med anerkjennelse. Barna skal få lov til å komme med egne tanker og meninger, og de skal bli møtt med respekt. Barna skal bli godtatt for den de er. Forholdet mellom barn og voksne må være preget av tillitt og troverdighet. De voksne må være lydhøre overfor hvert enkelt barn.

Å være en anerkjennende voksen innebærer å være raus og romslig og gjerne litt "rund i kantene", samtidig som man evner å sette klare tydelige grenser. Å lytte, vise forståelse for og ha aksept for at man gjør ting annerledes er viktige sider ved det å være anerkjennende. Barn skal få erfare at den opplevelsen de har er riktig og at den er deres, uten at de voksne stiller spørsmålstegn ved om det virkelig var sånn eller sånn. Å være anerkjennende betyr at vi snakker med barna og ikke bare til barna. Vi må vise at deres mening har en verdi, og at vi ser på den som viktig.

"Å anerkjenne et annet menneske er å stå ved siden av og erkjenne en annens følelser og opplevelser som virkelige og viktige - uansett om jeg selv er enig eller ikke". (Berit Bae)